Hoe veel kost een aandeel en kunnen we onbeperkt aankopen?

Elk aandeel kost 125 euro. In totaal mogen coöperanten tot 5000 euro investeren en dus 40 aandelen verwerven.

Wanneer kan ik mijn aandeel terug verkopen?

Het antwoord hierop zit in artikel 12 van de gecoördineerde statuten:
De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:
a) ledere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, na toetreding of vanaf het zesde jaar na de laatste onderschrijving van bijkomende aandelen, en dit tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
b) De Raad van Bestuur mag deze uittreding weigeren indien de vennoot verplichtingen heeft tegenover de vennootschap en indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.
De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag genomen wordt. De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur.
De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot neemt slechts een einde na afloop van het boekjaar tijdens hetwelk hij uitgetreden is, en dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen.

Aandelen staan dus telkens vast voor een periode van minimum 5 jaar. Telkens in de eerste 6 maanden van het zesde jaar kan het aandeel weer verkocht worden. U moet dat tijdig (ten laatste in het vijfde jaar) en schriftelijk (brief of mail) vragen.

De RVB van Bronsgroen zal dan overeenkomstig de statuten uw aanvraag tot uittreding behandelen, en u een antwoord geven.
Bij een positief antwoord, zal de coöperatie uw aandeel/aandelen terugnemen als een kapitaalsvermindering. De prijs is de waarde die vastgelegd is in de statuten.
Bij een negatieve beslissing zal de RVB u gemotiveerd antwoorden.

Een voorbeeld: U werd coöperant in ons eerste boekjaar (dus tussen 1/4/12 en 31/12/13; het eerste boekjaar was een verlengd boekjaar) Indien u wenst uit te treden, kan dit pas in het zesde boekjaar, dus in kalenderjaar 2018. U dient dit dan aan ons te melden ten laatste in het vijfde boekjaar, in 2017 dus. De RVB zal dan op basis van de informatie uit de jaarrekening van 2017 uw vraag tot uittreding behandelen in het voorjaar van 2018,en u vervolgens antwoorden.

Ik bezit aandelen bij een andere coöperatie. Kan ik er dan nog bij Bronsgroen kopen?
U mag aandelen bezitten van verschillende coöperaties, dat is perfect wettelijk mogelijk.

Wat gebeurt er in geval van overlijden?In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig bepalingen uit de statuten (artikel 14 statuten Bronsgroen)

Vrijstelling van Roerende Voorheffing: hoe zit dat?
De fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen, zoals Bronsgroen cvba-so, is gewijzigd sinds het Zomerakkoord, Programmawet 25 december 2017. De vroegere vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen – tot maximaal 190 euro per belastingplichtige per jaar- wordt vanaf 2018, dit is het aanslagjaar 2019, geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden aan particulieren. En dit tot een bedrag van maximaal 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar. Voor de in 2019 ontvangen dividenden, dus aanslagjaar 2020, zal het vrijgestelde bedrag 800 euro bedragen.

De vrijstelling wordt ook niet langer aan de bron – bij de coöperatie – toegepast, maar wel via de aangifte in de personenbelasting.

Dus de belastingplichtige moet zelf de som maken van het totale bedrag van dividenden. In de mate er op die dividenden roerende voorheffing is ingehouden, kan tot max. 192 euro – 30% van 640 euro – via de aangifte in de personenbelasting – via codes 1437-18 en 2437-18 – verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting en desgevallend terugbetaald worden.

Wat bepaalt het rendement van mijn aandeel bij Bronsgroen?
Dit rendement hangt af van twee factoren:

 1. Onze inkomsten.
  Deze hangen sterk af van de toegekende groene stroom certificaten door de Vlaamse overheid.
  1. Windenergie: we werken achter de schermen hard aan het realiseren van onze eerste participatie in een windmolen(park), maar dat gaat traag. We hebben wel uitzicht op enkele concrete participaties.
  2. Zonne-energie: door de gezakte prijzen van zonnepanelen wordt dit terug interessanter, maar het prosumententarief blijft wel hoog. We bekijken momenteel concreet in onze werkgroep scholen de mogelijkheden om opnieuw te gaan investeren in PV op scholen.
  3. andere investeringen, zoals LED-verlichting.

 2. Onze uitgaven.
  Deze houden we zo laag mogelijk. Onze coöperatie werkt momenteel enkel met de vrijwillige inzet van onze bestuurders en sympatisanten, waardoor we geen personeelskost moeten dragen.
  Daarnaast is het onze opdracht om de eerste jaren voldoende reserves opzij te zetten, zodat we de coöperanten die na 5 jaar de coöperatie willen verlaten, hun kapitaal kunnen terugbetalen.
 3. Wettelijke bepalingen.
  Wij zijn erkend door het Ministerie van het Economische Zaken, waardoor wij maximaal 6% rendement mogen uitkeren.
  Belangrijk om weten is dat de dividenden zijn vrijgesteld van Roerende Voorheffing tot een bepaald bedrag (momenteel 180 euro), hetgeen betekent dat uw dividend een netto-opbrengst betekent.

Welk rendement mag ik verwachten op mijn aandeel in Bronsgroen?

Bronsgroen heeft tot nu toe telkens een rendement uitgekeerd van 1 procent. Wij streven ernaar om na investering in een windenergieproject de komende jaren een rendement van 2 à 3 %  uit te keren gelet op het feit dat we een gedeelte van de winst voorzien om ons sociaal oogmerk te realiserenDit jaar is de investering in windenergie in een stroomversnelling geraakt omwille van 2 concrete projecten.
In elk geval blijft dit rendement hoger dan wat je op een spaarrekening kan krijgen, en bovendien weet je waar je geld in terecht komt: uitsluitend in projecten van hernieuwbare energie, dus niet bij wapenfabrikanten, milieuvervuilers of bedrijven die de mensenrechten schenden.
Het rendement wordt niet bepaald door de Raad van Bestuur van Bronsgroen, maar wel door de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van aandeelhouders.Dit rendement hangt af van meerdere factoren:
Onze inkomsten.
Deze hangen voornamelijk af van de toegekende groenestroomcertificaten door de Vlaamse overheid bij de start van een windenergieproject

De realisatie van het sociaal oogmerk.

Het sociaal oogmerk wordt geconcretiseerd bij de aanvang van een windenergieproject in dialoog met de plaatselijke overheid en met onze coöperanten.