Rechtstreeks toegang voor burgers tot nieuwe windparken in Noordzee gegarandeerd

Bronsgroen cv, samen met SeaCoop en andere coöperaties, aangesloten bij de REScoop-federaties, werken aan een toekomst waarin burgers actief betrokken worden bij de uitbreiding van windenergie op de Noordzee. Dit initiatief ondersteunt de Belgische federale regering in haar streven om België koploper te maken in Europa wat betreft offshore windenergie en hernieuwbare energiegemeenschappen.

Deze federale regering heeft recent de gunningscriteria voor 3 nieuwe zones in de Noordzee bepaald, en heeft burgerparticipatie als verplicht criterium opgenomen. Dit wil zeggen dat kandidaat-investeerders burgers moeten betrekken bij hun plannen, en burgers rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot windenergie, bijvoorbeeld door lid te worden van een coöperatie.

Bronsgroen is een van de 34 lokale coöperaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die hun krachten hebben gebundeld om de coöperatie SeaCoop cvso op te richten. SeaCoop zal fungeren als uniek aanspreekpunt voor andere belanghebbenden op het gebied van offshore windenergie en zal burgers de mogelijkheid bieden om te investeren in offshore windturbines en rechtstreeks toegang te krijgen tot de geproduceerde energie. De ambitie is om 445 miljoen euro te investeren in toekomstige windparken in de Noordzee.

SeaCoop streeft ernaar om voor 20% eigenaar te worden van de parken en 20% van de elektriciteit aan burgers te leveren. In samenwerking met de coöperatieve elektriciteitsleveranciers Ecopower en Cociter worden de praktische afspraken voorbereid om deze elektriciteit te verwerven en vervolgens te leveren aan de coöperanten. Het veiligstellen van leveringscontracten en het beheer van dergelijke elektriciteitsvolumes vormen hierbij een uitdaging.

In 2027 zal een nationale communicatiecampagne burgers uitnodigen om zich aan te sluiten bij een van de 34 lokale coöperaties om deel te nemen aan dit grootschalige initiatief. De toewijzing van concessies voor toekomstige windmolenparken in de Prinses Elisabethzone zal gebeuren via een aanbestedingsprocedure georganiseerd door de federale overheid. Op 21 april heeft de Minister van Energie, Tinne Van der Straeten, de modaliteiten van deze oproep bekendgemaakt die in een koninklijk besluit zullen worden vastgelegd.

De aanbesteding moedigt burgerparticipatie aan met levering van elektriciteit aan een eerlijk tarief. De aanbestedingscriteria zullen punten toekennen aan initiatieven die burgerparticipatie bevorderen. Deze beslissing maakt het mogelijk om offshore windenergie voor een faire prijs aan de burger aan te bieden.

De regering verwijst hiervoor naar het begrip duurzame energiegemeenschap, dat bestuurlijke autonomie en eigendom van de productiemiddelen voorziet en prioriteit geeft aan impact op ruimere schaal boven financiële winstmaximalisatie.

Samen met SeaCoop dragen we bij aan de energietransitie en zorgen we voor prijsstabiliteit en lokale duurzame verankering. Bronsgroen, SeaCoop en andere coöperaties werken al meer dan 10 jaar aan een model waarbij burgers zowel eigenaar als gebruiker zijn van hun energie, wat resulteert in eerlijke prijzen en een duurzame energievoorziening. In 2022 hebben meer dan 100.000 burgers die lid zijn van hernieuwbare energiegemeenschappen enkele honderden euro’s bespaard op hun jaarlijkse elektriciteitsfactuur.

Bronsgroen is trots om samen met SeaCoop en andere coöperaties een actieve rol te spelen in het bevorderen van burgerparticipatie in offshore windenergie. Wij geloven dat dit initiatief de energietransitie zal versnellen en zorgen voor een duurzamere en rechtvaardigere energievoorziening voor iedereen.