Vaak gestelde vragen

Meedoen met een burgercoöperatie en aandelen kopen lijkt niet vanzelfsprekend als je het nog nooit gedaan hebt. Met deze lijst van vaak gestelde vragen en hun antwoorden proberen we je snel wegwijs te maken in wat Bronsgroen voor jou kan betekenen.

Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in Bronsgroen cv. Met jouw investering maak je ten eerste lokale hernieuwbare energieprojecten zoals windmolens en zonnepanelen mogelijk. Om onze impact op klimaatverandering zo klein mogelijk te houden zijn die projecten erg belangrijk. Door te investeren in Bronsgroen, investeer je mee in de toekomst.

Daarnaast zal je ook een direct financieel voordeel krijgen. De opbrengsten uit de verschillende zonne- en windprojecten vloeien namelijk deels terug naar de coöperanten in de vorm van een jaarlijks dividend. De hoogte van dat dividend wordt door de algemene vergadering bepaald, waar je als coöperant zelf ook deel van uitmaakt.

Een ander financieel voordeel kan zijn dat je je stroom zelf aankoopt bij Ecopower. De hernieuwbare energie die we opwekken met onze installaties, door jou gefinancierd, verkopen we aan een billijke prijs aan Ecopower. Ecopower verkoopt deze energie aan haar eigen coöperanten, maar ook aan coöperanten van Bronsgroen. Twijfel zeker niet om van energieleverancier te wisselen, om je eigen hernieuwbare energie thuis te gebruiken.

Als burgerenergiecoöperatie wil Bronsgroen daarnaast ook een deel van de opbrengsten investeren in sociaal-ecologische projecten. Met dit budget willen we projecten mogelijk maken die energiearmoede tegengaan, nutsfacturen voor sociale organisaties verlagen,…

Wie aandelen koopt van Bronsgroen wordt ook lid van de coöperatie. Dat betekent onder meer dat je een stem krijgt in de algemene vergadering en dus mee de koers van de coöperatie kan bepalen. We hanteren hierbij steeds het principe dat elke coöperant 1 stem krijgt, onafhankelijk van het aantal aandelen die hij of zij gekocht heeft.

Elke coöperant kan maximaal 200 aandelen kopen. Een aandeel van Bronsgroen kost 125 euro, waardoor je maximaal 25.000 euro kan investeren in de coöperatie. Je kan als bestaande coöperant ook steeds aandelen bijkopen tot je het maximum van 200 aandelen hebt bereikt. Bronsgroen kan daarnaast per jaar voor maximaal 500.000 euro aan aandelen aanbieden.

Als je coöperant wil worden, maar het aandeel niet in 1 keer wenst te betalen, kan je gebruik maken van onze spaarformule. Je betaalt het aandeel dan in twaalf maandelijkse schijven van 10,40 euro. Kies je voor de spaarformule, vul dit dan in op het intekenformulier. Wij bezorgen je dan een document waarmee u een permanente opdracht voor twaalf maanden kan openen bij uw bank. Je ontvangt vanaf na de eerste storting eveneens het Eikenblad, onze Nieuwsbrief.

Het antwoord hierop zit in artikel 12 van de gecoördineerde statuten:

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:

a) ledere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, na toetreding of vanaf het zesde jaar na de laatste onderschrijving van bijkomende aandelen, en dit tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

b) De Raad van Bestuur mag deze uittreding weigeren indien de vennoot verplichtingen heeft tegenover de vennootschap en indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag genomen wordt. De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot neemt slechts een einde na afloop van het boekjaar tijdens hetwelk hij uitgetreden is, en dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen.

Aandelen staan dus telkens vast voor een periode van minimum 5 jaar. Telkens in de eerste 6 maanden van het zesde jaar kan het aandeel weer verkocht worden. Je moet dat tijdig (ten laatste in het vijfde jaar) en schriftelijk (brief of mail) vragen.

De RVB van Bronsgroen zal dan overeenkomstig de statuten jouw aanvraag tot uittreding behandelen, en je een antwoord geven.

Bij een positief antwoord, zal de coöperatie de aandeel/aandelen terugnemen als een kapitaalsvermindering. De prijs is de waarde die vastgelegd is in de statuten. Je betaalt geen instap- of uitstapkosten. Bij een negatieve beslissing zal de RVB je gemotiveerd antwoorden.

Een voorbeeld: je werd coöperant in ons eerste boekjaar (dus tussen 1/4/12 en 31/12/13; het eerste boekjaar was een verlengd boekjaar) Indien je wenst uit te treden, kan dit pas in het zesde boekjaar, dus in kalenderjaar 2018. Je dient dit dan aan ons te melden ten laatste in het vijfde boekjaar, in 2017 dus. De RVB zal dan op basis van de informatie uit de jaarrekening van 2017 jouw vraag tot uittreding behandelen in het voorjaar van 2018,en je vervolgens antwoorden.

Je mag aandelen bezitten van verschillende coöperaties, dat is perfect wettelijk mogelijk.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig bepalingen uit de statuten (artikel 14 statuten Bronsgroen)

De fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen, zoals Bronsgroen cv, is gewijzigd sinds het Zomerakkoord, Programmawet 25 december 2017. De vroegere vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen – tot maximaal 190 euro per belastingplichtige per jaar- wordt vanaf 2018, dit is het aanslagjaar 2019, geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden aan particulieren. En dit tot een bedrag van maximaal 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar. Voor de in 2019 ontvangen dividenden, dus aanslagjaar 2020, zal het vrijgestelde bedrag 800 euro bedragen.

De vrijstelling wordt ook niet langer aan de bron – bij de coöperatie – toegepast, maar wel via de aangifte in de personenbelasting.

Dus de belastingplichtige moet zelf de som maken van het totale bedrag van dividenden. In de mate er op die dividenden roerende voorheffing is ingehouden, kan tot max. 192 euro – 30% van 640 euro – via de aangifte in de personenbelasting – via codes 1437-18 en 2437-18 – verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting en desgevallend terugbetaald worden.

Geen enkel aandeel dat je koopt, is volledig vrij van risico’s, en dat geldt ook voor Bronsgroen. De coöperatie streeft actief naar een weldoordacht investeringsbeleid, met een focus op diversificatie en transparantie. Voordat Bronsgroen in een project investeert, maken we een grondige inschatting van de mogelijke risico’s. Als aandeelhouder verlies je nooit meer dan het bedrag dat je hebt geïnvesteerd in aandelen.

We hebben een informatienota opgesteld waar je alle risico’s kunt vinden.

Het rendement op aandelen van Bronsgroen wordt enkel in de vorm van een dividend uitgekeerd. De hoogte van het dividend wordt door de Algemene Vergadering vastgelegd. De Raad van Bestuur doet hierover een voorstel op basis, en houdt daarbij rekening met twee factoren:

Deze hangen sterk af van de prijzen van windmolens en zonnepanelen, de energieprijzen en de toegekende groene stroomcertificaten door de Vlaamse overheid of andere ondersteuningsmechanismen.

Windenergie

We werken achter de schermen hard aan het realiseren van meerdere participaties in windmolen(park). Momenteel participeert Bronsgroen voor een beperkt bedrag in 2 windmolenparken (zie projecten). Ook hebben we uitzicht op enkele grootschalige participaties.

Zonne-energie

Door de gezakte prijzen van zonnepanelen wordt dit terug interessanter. We bekijken momenteel concreet in onze werkgroep scholen de mogelijkheden om opnieuw te gaan investeren in PV op scholen. Ook realiseerden we recent een PV-project op een gebouw van stad Hasselt.

Andere investeringen, zoals efficiënte LED-verlichting

Hiervoor hebben we momenteel geen projecten in het vooruitzicht.

Deze houden we zo laag mogelijk. Onze coöperatie werkt momenteel enkel met de vrijwillige inzet van onze bestuurders en sympatisanten, waardoor we geen personeelskost moeten dragen.
Daarnaast is het onze opdracht om de eerste jaren voldoende reserves opzij te zetten, zodat we de coöperanten die na 5 jaar de coöperatie willen verlaten, hun kapitaal kunnen terugbetalen. Bronsgroen streeft er ten slotte ook naar een deel van haar inkomsten te investeren in sociale energieprojecten.

Wij zijn erkend door het Ministerie van het Economische Zaken, waardoor wij maximaal 6% rendement mogen uitkeren.

Belangrijk om weten is dat de dividenden zijn vrijgesteld van Roerende Voorheffing tot een bepaald bedrag (momenteel 180 euro), hetgeen betekent dat uw dividend een netto-opbrengst is.

Bronsgroen heeft in het verleden telkens een rendement uitgekeerd van 1 procent. Wij streven ernaar om na investering in een windenergieproject de komende jaren een rendement van 2 à 3%  uit te keren gelet op het feit dat we een gedeelte van de winst voorzien om ons sociaal oogmerk te realiseren. Dit jaar is de investering in windenergie in een stroomversnelling geraakt omwille van 2 concrete projecten. Een participatie in een derde windturbine wordt in de zomer van 2024 een feit.

In elk geval blijft dit rendement hoger dan wat je op een spaarrekening kan krijgen, en bovendien weet je waar je geld in terecht komt: uitsluitend in projecten van hernieuwbare energie, dus niet bij wapenfabrikanten, milieuvervuilers of bedrijven die de mensenrechten schenden.

Het FSMA (Autoriteit inzake financiële diensten en markten) is de autoriteit die de financiële markten in België opvolgt en controleert. De wet voorziet vrijstellingen voor de verplichting om een prospectus te publiceren. De prospectuswet van 11/07/2018 voorziet een ‘de minimis’ regime. Dit regime is ingevoerd voor aanbiedingen aan het publiek die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan of is gelijk aan 500.000 euro, berekend over een periode van 12 maanden;
  2. elke belegger kan voor een maximumbedrag van 25.000 euro op de aanbieding ingaan;
  3. alle documenten met betrekking tot de aanbieding aan het publiek vermelden het totaalbedrag van die aanbieding alsook het maximumbedrag per belegger.

Dit is ook het geval voor Bronsgroen cv. Deze aanbiedingen aan het publiek vereisen geen prospectus.

Wel hebben we een informatienota opgesteld, waarin je in detail alle risico’s kan terugvinden.

Je kan coöperant worden door het intekenformulier in te vullen, en een overschrijving te doen om de aandelen die je in het intekenformulier hebt geselecteerd aan te kopen. Eens we je bedrag hebben ontvangen, krijg je van ons een aandelencertificaat en ben je coöperant.