Sociaal project 2020

Als coöperatie met een sociaal oogmerk, streeft Bronsgroen ernaar om een deel van haar winst te gebruiken om een sociaal project te realiseren. De coöperanten en sympathisanten van Bronsgroen krijgen elk jaar de kans om een sociaal project voor te stellen. Nadat de sociale projecten ingediend werden, beslissen de coöperanten door middel van een stemming aan welk project de middelen worden besteed. Voor 2020 werd een budget van 1500 euro gereserveerd, en kan iedereen nu een voorstel indienen.

Een sociaal project moet aan volgende criteria voldoen:

  1. Het project moet zich situeren in de energiesector.
  2. Het project moet ten goede komen aan een groep mensen en niet aan individuen.
  3. Het project moet zo concreet mogelijk zijn.
  4. Het project moet effectief een sociale meerwaarde bieden en bij voorkeur aan het oplossen van energie-armoede in Limburg bijdragen.
  5. Bij voorkeur moet het project een voorbeeldfunctie hebben in de zin dat het een good practice realiseert en gemakkelijk opschaalbaar is.

Van de indieners wordt verwacht dat zij zich engageren om bij selectie in hun communicatie over het project naar derden melding te maken van de toelage verstrekt door de coöperatie!

Een voorstel van project bevat volgende informatie:

  1. Een duidelijke raming van de projectkosten. Indien het project meerdere financieringsbronnen zou hebben, wordt duidelijk omschreven voor welk deel van het project aan Bronsgroen financiering gevraagd wordt.
  2. Een argumentatie waarom het project aan bovenstaande criteria voldoet

Procedure:

  1. Voor het sociale project van 2020 moeten voorstellen ten laatste op 20 februari 2021 om 20u per mail bezorgd worden aan info@bronsgroen.be.
  2. De raad van bestuur zal de projecten aftoetsen aan bovenstaande criteria, en de projecten die in aanmerking komen voorleggen aan de coöperanten van Bronsgroen. Indieners van een sociaal project dat niet in aanmerking komt, zullen daarvan op de hoogte gebracht worden.
  3. Na de stemming worden alle indieners van een sociaal project en alle coöperanten op de hoogte gebracht van de uitslag van de stemming.